Archive | Tazkiyatun Nafs RSS for this section

PERSEPSI AL QURAN TERHADAP SAINS DAN TEKNOLOGI

Islam merupakan agama yang telah diturunkan Allah Jalla Jalaluh sebagai agama akhir zaman dan paling sempurna. Allah berfirman dalam Surah Al Maidah :

“… Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatKu kepadamu, dan telah Kuridhai Islam menjadi agamamu ….” (Al Maidah:3).

Ayat ini mengindikasikan bahwa hanya Islam yang diridhai sebagai agama Allah dan Islam telah sempurna tanpa perlu tambahan dan pengurangan.

            Al Quran, sebagai sumber hukum Islam yang utama, telah Allah turunkan pada KhalilNya yang mulia, Muhammad Rasulullah dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari gelap kesesatan menuju cahaya. Al Quran dengan demikian telah menjadi Kitab petunjuk dan bimbingan menuju jalan lurus yang menjamin kebaikan dunia dan akhirat. Read More…

Advertisements

JANGAN IRI (HASAD)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. an Nisa’: 32)

Perasaan tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dari Penciptanya memang selalu menjangkiti hati setiap insan. Iri, dengki, atau hasad merupakan nama yang tersemat pada penyakit hati tersebut. Penyakit ini akan kian parah ketika dibarengi dengan harapan hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Read More…

SEDIKIT IBRAH DARI PERJALANAN HIDUP SYAIKH ALBANI

“Tidaklah saya mengatakan demikian karena fanatik terhadap guruku, tetapi saya belum pernah melihat seorang pun sepertinya” (Ucapan Imam al Hakim tentang gurunya Abu Ali An Naisaburi)

Muhammad bin Nashiruddin Al Albani, sebuah nama tersohor sekaligus “menggemparkan” dunia Islam pada abad ini. Siapa yang tak kenal?  Mulai dari para thalibul ilmi, terutama yang menggeluti ilmu hadits, sampai sekedar seorang mustami’, tentu pernah mendengar namanya. Ulama ahli hadits abad ini, pembela sunnah, Mujaddid, begitulah kata orang yang mengagumi dirinya. Muhaddits tanpa sanad, Muhaddits keluaran perpustakaan, wahabi tulen, begini kata orang yang benci padanya. Untuk melihat betapa fenomenalnya Syaikh ini, lihat saja banyaknya ulama sekarang yang menisbatkan diri sebagai muridnya. Betapa banyak buku yang telah ia karang, atau terbit terkait dengan dirinya, baik yang membela ataupun menghujatnya. Read More…

DON’T JUDGE A BUILDING BY ITS APPEREANCE

Bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan bagian dari suatu negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya (HR Muslim)

Imam Nawawi berkata : “Bagian dari suatu negeri yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, karena masjid merupakan rumah ketaatan dan pondasi dasarnya adalah ketakwaan. Bagian dari suatu negeri yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya, sebab pasar adalah tempat berbuat kecurangan , tipu daya, sumpah palsu, pengingkaran janji, penghalangan dari zikir pada Allah dan sebagainya (Syarhun Nawawi ala Shahih Muslim) Read More…

BOLEHKAH ISTRI MEMBAYAR ZAKATNYA KEPADA SUAMINYA, JIKA SANG SUAMI TERMASUK ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT ?

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya seorang wanita memberikan zakat kepada suaminya dalam dua pendapat:

Pertama, tidak boleh membayar zakat pada suaminya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan sebuah riwayat dari Ahmad. Hujjah mereka dalam masalah ini:

  • Ia adalah salah seorang dari suami-istri, maka tidak boleh salah satunya membayarkan zakatnya kepada yang lainnya
  • Istri dapat mengambil manfaat dari zakat yang diberikannya kepada suaminya. Read More…